Algemene voorwaarden

Versie 1.0

1. Alle overeenkomsten welke tussen Catena Company NV (hierna genoemd “Catena Company”) en de klant worden afgesloten, zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Alle andere voorwaarden, evenals alle afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van een vertegenwoordiger van Catena Company, moeten, opdat ze tegenstelbaar zouden zijn aan Catena Company, door Catena Company uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard. Huidige algemene voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Catena Company deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.

2. De offertes van Catena Company, evenals de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Catena Company niet. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van offerte. De bestekken en prijsoffertes van Catena Company zijn gebaseerd op kostenfactoren (directe, indirecte kosten en belastingen) zoals die gelden op het ogenblik van de offerte. Catena Company heeft het recht haar prijzen aan te passen indien er zich na de opmaak van de offerte wijzigingen voordoen in één van deze factoren.

3. Elke order van de klant bindt de klant, doch Catena Company zal slechts gebonden zijn nadat een order door haar schriftelijk werd bevestigd. De door vertegenwoordigers van Catena Company aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend nadat Catena Company deze schriftelijk heeft bevestigd.

4. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Catena Company niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Goederen worden verzonden op risico van de klant. De klant kan steeds in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen risico een verzending/transportopdracht geven aan een derde welke de bestelde goederen bij Catena Company kan ophalen. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum, heeft Catena Company het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen waarbij Catena Company zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt de hierdoor geleden schade aan te rekenen. Klachten betreffende de niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen bij de levering aan Catena Company te worden gemeld. Gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dienen binnen de 8 dagen na de ontdekking aan Catena Company te worden gemeld. De eventuele terugzending van goederen naar Catena Company gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen van Catena Company contant te betalen zonder kosten voor Catena Company. In het geval van trainingen, workshops of events, wordt de factuur gestuurd voor aanvang van de training, workshop of event. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering over de geleverde diensten en/of goederen.

De prijzen van Catena Company zijn in euro en zijn exclusief BTW.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling.  Een begonnen maand wordt voor een gehele gerekend. Bovendien zal bij gebreke aan betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15%, met een minimum van 74,50 €, onverminderd alle andere rechten die Catena Company kan laten gelden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in voormelde forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling heeft Catena Company tevens het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van Catena Company om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.

Zolang de factuur niet werd betaald, blijven de geleverde goederen eigendom van Catena Company. Bij gebreke aan volledige betaling kan Catena Company na ingebrekestelling de geleverde goederen komen terughalen bij de klant, onverminderd de eventuele schadevergoeding waarop Catena Company aanspraak kan maken. In zulk geval zullen de door de klant reeds verrichte betalingen onherroepelijk door Catena Company mogen behouden blijven.

Een eventueel protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De klant is verplicht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Vertraging of extra werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van die gegevens geven aanleiding tot vergoeding.

6. In geval van annulering van een bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40% van de verkoopprijs van de bestelling.

7. Catena Company verleent haar klanten dezelfde garantievoorwaarden als deze die de leveranciers aan Catena Company verschaffen. Inzake software wordt door Catena Company geen garantie gegeven, tenzij en slechts voorzover expliciet anders wordt overeengekomen. De garantietermijn gaat in op de datum van de facturatie van Catena Company aan haar klant. De precieze garantieafhandeling wordt beschreven in de bij elk product bijgeleverde garantiedocumenten. De goederen welke voor garantiewerkzaamheden in aanmerking komen, dienen franco aan het adres van Catena Company verzonden te worden. Bij terugzending vallen de transportkosten en het risico ten laste van de klant. Indien de garantiewerkzaamheden niet bij Catena Company plaatsvinden, zijn de verplaatsingskosten te vergoeden door de klant.

8. Catena Company zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, welke is ontstaan door het gebruik van het product of van de daarmee verband houdende documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Catena Company, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde. Catena Company zal in geen geval aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of –software waarin het product werd geïmplementeerd door of op instructie van de klant.  Voor directe schade en slechts ingeval herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Catena Company in alle omstandigheden beperkt zijn tot het factuurbedrag van de schadeveroorzakende producten.

9. Met betrekking tot de door Catena Company geleverde producten en in het bijzonder met betrekking tot de software, wordt noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie of geschiktheid voor enig doel gegarandeerd.

10. Annulering van Trainingen, workshops of events
Annulering binnen de 5 werkdagen vóór de aanvang van de training, workshop of event: het inschrijvingsgeld wordt onder geen voorwaarde teruggestort. Annulering binnen de 14 werkdagen vóór aanvang van de training, workshop of event: het inschrijvingsgeld wordt voor 50% gecrediteerd. Annulering langer dan 14 dagen vóór aanvang van een training, workshop of event: het inschrijvingsgeld wordt voor 100% gecrediteerd.

Door late annuleringen wordt het voor Catena Company zeer moeilijk te zorgen voor eventuele nieuwe inschrijvingen, waardoor het onzeker wordt of de training, workshop of event door kan gaan. Indien de annulering gebaseerd is op een ernstige reden (overlijden, ernstige langdurige ziektes etc.), welke d.m.v. een wettig bewijs kan worden gestaafd, zal uiteraard het volledige bedrag worden gecrediteerd.

11. Klachten m.b.t. de gegeven trainingen, workshops of events worden enkel behandeld indien ze binnen de 5 dagen volgend op de laatste cursusdag schriftelijk worden meegedeeld aan de administratieve hoofdzetel van Catena Company. Deze klachten moeten bovendien ook aangegeven worden op de evaluatieformulieren die op het einde van iedere training, workshop of event aan de cursisten worden aangeboden.

  1. Catena Company behoudt zich het recht voor een training, workshop of event te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Cursisten die op dat moment reeds betaald hebben zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht en zullen het inschrijvingsgeld gecrediteerd krijgen.

13. Bij onverwachte ziekte van een docent of enige andere reden waardoor een geplande training, workshop of event niet zou kunnen doorgaan, zal Catena Company in overleg met de cursisten een andere moment inplannen waarop de afgelaste training, workshop of event zou kunnen plaatsvinden. Onder geen voorwaarde kan hiervoor het inschrijvingsgeld of een deel hiervan worden teruggeëist.

14. Catena Company zal trachten te zorgen voor syllabi m.b.t. de gegeven trainingen, doch garandeert dit niet voor alle trainingen. In de meeste gevallen wordt er gewerkt met aangeleverde syllabi van verschillende producenten. De syllabi zijn intellectueel eigendom van de auteur en mogen nooit gekopieerd worden en/of gebruikt worden voor doeleinden die de commerciële belangen van Catena Company of de auteur doorkruisen en/of in gevaar brengen. Onder geen beding worden onze cursussen of delen ervan gebruikt voor trainingsdoeleinden of onderwijs buiten Catena Company, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Catena Company.

15. Schade aangebracht aan de apparatuur in of verbonden aan de opleidingszaal zal worden opgeëist aan diegene die de schade heeft aangericht. De cursist zal onmiddellijk de toegang tot de cursusruimte en het pand worden ontzegd. Cursisten verbinden zich ertoe de apparatuur te behandelen op een wijze als ware het hun eigen apparatuur.

16. Iedere cursist verbindt er zich toe onder geen beding software of data, gebruikt in de opleidingszaal of gekoppelde ruimten te kopiëren en/of te ontvreemden op welke manier ook. Ook de bedrijfs- of klantgegevens die onrechtmatig via interne netwerken en/of oefeningen in handen komen van cursisten mogen niet doorgegeven worden buiten de opleidingszaal. Kortom, alle gebruikte data worden volledig vertrouwelijk behandeld door de cursisten. Indien anders wordt geconstateerd, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen en zal de cursist onmiddellijk de toegang tot de cursusruimte en het pand worden ontzegd.

17. Het is ten strengste verboden via interne netwerken inzicht te verwerven op databanken en/of gegevensdragers die wel of niet onder leiding van een docent worden gebruikt. Iedere inbreuk hierop kan leiden tot gerechtelijke vervolging vermits dergelijke daden beschouwd kunnen worden als industriële spionage-activiteiten. De cursist zal onmiddellijk de toegang tot de cursusruimte en het pand worden ontzegd.

18. Catena Company kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor informatie die om één of andere reden als onjuist wordt beschouwd. Onwaarheden of onjuistheden medegedeeld door onze docenten kunnen nooit ten laste worden gelegd, wat het gevolg ook moge zijn.

19. Catena Company zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Catena Company, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van Catena Company, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Catena Company in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

20. Catena Company behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van ontbinding, vereffening of faillissement van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, of in ieder ander geval waarin blijkt dat het krediet van de klant wankelt.

21. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn om de overeenkomst met Catena Company of de daaruit voortvloeiende rechten en plichten over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Catena Company.

22. Elke betwisting aangaande het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten tussen Catena Company en de klant worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout bevoegd.

23. Verantwoordelijkheid voor internet- en telefoonkosten : Met betrekking tot de fax, Internet en telecommunicatieapparatuur en software die door Catena Company bij haar klanten geplaatst wordt, is de klant volledig verantwoordelijk voor alle telefoon- en Internetkosten die voortvloeien uit zowel het manuele of automatische gebruik van de apparatuur en software. De klant zal onder geen enkele voorwaarde verhaal kunnen uitoefenen t.o.v. Catena Company indien de telefoon- en/of Internetkosten volgens hem te hoog zouden oplopen.